Als VNHI lid kunt u hieronder inloggen in het VNHI ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'VNHI'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

PRIVACYSTATEMENT VNHI

Het Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs (VNHI) hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk om u te vertellen hoe ons privacybeleid is opgebouwd.

In dit privacy-statement lichten wij toe welke gegevens wij wanneer en met welk doel verwerken. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden altijd opgeslagen op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor ongeautoriseerde derden.

Welke persoonsgegevens  verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u als persoon te herleiden zijn. Denk onder meer  aan uw NAW-gegevens, contactinformatie, lidmaatschapsnummers, bankgegevens, BTW-nummer, geboortedatum of een kopie van uw paspoort of identiteitskaart.

Ons basisprincipe is dat wij nooit meer persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken dan strikt noodzakelijk.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens ?

De vereniging Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs, gevestigd aan de De Lairessestraat 131 – 135 te (1075 HJ) Amsterdam, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van uw lidmaatschapsovereenkomst, als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat wij een gebruik maken van een externe dienstverlener. Zo maakt VNHI gebruik van een externe dienstverlener die het secretariaat en de boekhouding van de vereniging verzorgt.

Wanneer wij gebruik maken van de diensten van derden, dan sluiten wij altijd zogenaamde verwerkersovereenkomsten, zodat uw gegevens ook door deze partijen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend in het kader van het door ons bepaalde doel.

Waarom heeft het VNHI uw persoonsgegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij hebben uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om uitvoering te geven aan uw lidmaatschapsovereenkomst. Zo informeren wij u via onze nieuwsbrieven over aangelegenheden die uw lidmaatschap aangaan, zoals verenigingsevenementen of de aankomende algemene ledenvergadering, maar ook over branche-gerelateerde actualiteiten.

Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om u middels onze nieuwsbrief op de hoogte te stellen van interessante aanbiedingen voor u als lid van VNHI. U kunt toezending altijd beëindigen via info@vnhi.nl. Ook bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Wij hebben uw persoonsgegevens daarnaast nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Daarbij kan worden gedacht aan wettelijke voorschriften die zien op de inrichting van onze interne processen. Ook is het mogelijk dat (publieke) autoriteiten gegevens bij ons opvragen. Wij zijn dan verplicht om uw persoonsgegevens af te staan.

Ten slotte verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit van groot belang is voor het bestuur van VNHI. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om een deugdelijke ledenadministratie te voeren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, maar ook op wijziging, overdracht, vergetelheid of verwijdering daarvan. U kunt ook bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens. Ten slotte kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of laten overdragen, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@vnhi.nl. Wij zullen u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens wij over u hebben verzameld en verwerkt en of wij aan uw verzoek tot verwijdering, aanpassing of overdracht zullen of kunnen voldoen.

Mocht u klachten hebben over onze gegevensverwerking, neem dan gerust contact met ons op via info@vnhi.nl of +31(20)305 77 32. Ook wijzen wij u erop dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.

Hoe lang bewaart het VNHI uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. 

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens tot twee jaar na het einde van uw lidmaatschapsovereenkomst met VNHI bewaren, tenzij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is. Zo hebben wij een fiscale- en administratieve bewaarplicht van zeven jaar, in welk kader wij mogelijk gehouden zijn om gegevens te bewaren die zien op de facturatie aan, en de betaling door de leden.

Het kan ook voorkomen dat uw gegevens langer worden bewaard, bijvoorbeeld omdat uw lidmaatschap of wat voor reden dan ook nog niet volledig is afgewikkeld. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een juridische- of klachtprocedure.

Nadat een periode van twee jaar na het einde van uw lidmaatschapsovereenkomst met VNHI is verstreken, kunnen uw persoonsgegevens door VNHI voor onbepaalde tijd worden gearchiveerd voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Wijzigingen

Dit privacy-statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien daartoe aanleiding is. 

Contact

Voor vragen over onze gegevensverwerking kunt u zich richten tot info@vnhi.nl of contact met ons opnemen via +31(20)305 77 32.   

Website

Het VNHI gebruikt op deze website cookies om uw instellingen en voorkeuren van de website te onthouden.

Via de website wordt eveneens een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Het VNHI gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Het VNHI heeft hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.